ເວລາໃດທີ່ເໝາະສົມໃນການມາ

ເຖິງແມ່ນວ່າ​​ລະດັບນໍ້າໃນສາຍຫ້ວຍ​ຈະມີການຂຶ້ນລົງຕາມແຕ່ລະດູການກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າ​ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ກໍ່ຍັງສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໄດ້ໃນຕະຫລອດປີ.

ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ພິເສດກໍ່ແມ່ນໃນຊ່ວງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ, ຖໍ້າກໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະປິດໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາ ແຕ່ 1 ຫລື​2 ມື້. ຫລັງຈາກມີຝົນຕົກແຮງ ລະດັບກໍ່ຈະຂຶ້ນມາຖ້ວມ ແລະ ອັດໄດ້ໃນບ່າງຍ່ານຂອງຖໍ້າ​ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບໍ່ສາມາດຜ່ານໄປໄດ້. ພວກນາຍເຮືອ​ທັງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ດີ ໃນການສັງເກດວ່າ​ຖໍ້າໄດ້ຖືກອັດ ຫລື ບໍ່ ອັນນີ້ກໍ່ໝາຍວ່າ ມີຄວາມຮັບປະກັນ ໃນການເດີນເຮືອນັ້ນ. ​ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າ ເວລາໃດຖໍ້າຈະປິດ ແລະ ຮູ້ດີວ່າ ເວລາໃດຖໍ້າຈະເປີດ

comparaison des saisons à Konglor Natane
Crédit Photo : Clément Palos
comparaison des saisons à Konglor Natane
Crédit Photo : Clément Palos
comparaison des saisons à Konglor Natane
Crédit Photo : Clément Palos
comparaison des saisons à Konglor Natane
Crédit Photo : Clément Palos