ເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ

Natane Valley

ເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ ເປັນເຂດທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນທຳມະຊາດ​ ແຕ່ທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວກໍ່ອາດສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້ງ່າຍຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ທຳການອະນຸລັກໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ພວກເຮົາສາມາດເດີນໄປຫາເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍໄດ້ ໂດຍຜ່ານຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ແລະ ອີກເບື້ອງໜຶ່ງກໍ່ສາມາດໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານ ເສັ້ນທາງລົດ ລົງມາແຕ່ເຂດຫົວພູນາກາຍ.

ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນີ້ແມ່ນອາໄສການຜະລິດກະສິກຳເປັນຕົ້ນຕໍ. ຕົກມາຊ່ວງລະດູຝົນ, ມີບາງບ້ານກໍ່ໄດ້ຖືກຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍນອກ. ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເຮືອນພື້ນເມືອງ ມີກ້ອງຕະລ່າງ. ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຈະມາຈາກປູກເຂົ້າ ແລະ ປູກຢາສູບ.​ ຕາມທົ່ງນາ ພວກເຮົາຍັງຈະເຫັນມີເຕົາອົບໃບຢາສູບ.

ຢູ່ບ້ານນາຕານ, ການຕໍ່າຫູກຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງ ຈຳພວກເພດຍິງ ແລະ ສຳລັບເພດຊາຍ ກໍ່ແມ່ນການຈັກສານ ຊຶ່ງຜະລີດຕະພັນການຈັກສານກໍ່ຍັງຖືກນຳໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າອີກນຳ​ (ການຜະລິດກະສິກຳ, ​ການຫາປາ, ​ການເຮັດຢູ່ຄົວກິນ, ການຂົນສົ່ງ, ລໆລ.).

ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ​ ເປັນກິດຈະກຳທີ່ ຜັກດັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານຫັດຖະກຳເກີດຜົນທາງດ້ານເສດຸະກິດຂຶ້ນມາ ແລະ ເບື້ອງໜຶ່ງອີກກໍ່ເປັນການອະນຸລັກ ພູມປັນຍາຊາວບ້ານທີ່ມີຂອງຄົນຮຸ່ນກ່ອນ

Artisanat
Artisanat

ບັນດາກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ (ການຂີ່ລົດຖີບ, ການຍ່າງປ່າ, ​ການຫັດຖະກຳ, ການບໍລິການທາງດ້ານທີ່ພັກ) ແມ່ນໄດ້ຖືກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການຈາກຊຸມຊົນຊາວບ້ານເອງທີ່ມີການຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມບໍລິການໆ ທ່ອງທ່ຽວ​

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ແຜນທີ່ເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ