ສະມາຊິກ

ໃນປະຈຸບັນ ສະມາຄົມ ສທກນ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 400 ຄົນ, ມີການຈັດຕັ້ງກັນເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການແບບຍັ້ງຍືນໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທຳມະຊາດ

ໃນແຕ່ລະເດືອນ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຈະລວມກັນເພື່ອກຳນົດເປັນເອກະພາບນຳກັນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຈະໄດ້ປະຕິບັດ :​

  • ແຜນການກໍ່ສ້າງອັນໃໝ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ
  • ແຜນໜ້າວຽກອັນໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າໃນການພັດທະນາໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ: ເຮືອໄຟຟ້າ, ການຈັດການກ່ຽວກັບຂີ້ເຍື່ອ, ການບໍລິຫານຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
  • ການກຳນົດຄ່າບໍລິການ
  • ການບົວລະບັດຮັກສາ
  • ການສະຫລຸບທາງດ້ານການເງິນ​ແລະ ທາງດ້ານເຕັກນິກກິດຈະກຳຂອງຖໍ້າ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຖໍ້າ