ສທກນ

ຖ້າກອງລໍ-ນາຕານ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຖໍ້າແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກຂອງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆ ພັນ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ) ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການຈາກຊຸມຊົນຊາວບ້ານໆ ກອງລໍ ແລະ ບ້ານນາຕານ. ທັງສອງບ້ານໄດ້ມີການຮວມຕົວກັນ ສ້າງຕັ້ງເປັນສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຖືວ່າ ເປັນສາມາຄົມແຫ່ງທຳອິດ ຂອງ ສປປ. ລາວ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ : ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກກອງລໍ-ນາຕານ (ສທກນ)

ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມແລະເກັບກໍາບົດຮຽນຂອງການຈັດການ ແລະ ການບໍລິຫານ ແຫລ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວມາສ້າງເປັນຕົວແບບ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ” ເປັນໂຄງການສາມປີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກທາງສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກກອງລໍ-ນາຕານ ໂດຍເປັນການສົມທົບກັບທາງອົງການ ເຕຕຼັກຕິດສ໌ ຂອງຟະລັ່ງ, ແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2019. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ​ ຈາກທາງອົງການຟະລັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນຜູ້ຮ່ວມງານອື່ນໆ ອີກນຳ