ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ

Crédit Photo : Thomas Calame

ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ແລະ ເຂດລຸ່ມເມືອງນາກາຍ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ​ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ ທີ່ຖືວ່າ ເປັນເຂດອະນຸລັກ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊີວະນາໆ ພັນ. ປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ​ທາງດ້ານພືດພັນທຳມະຊາດ​ທີ່ມີຈຸດພີເສດສະເພາະເຂດຂອງ ສປປ. ລາວ ຊຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍແນວພັນສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດທີ່ຫາຍາກ.​ ປ່າສະຫງວນ ຍັງເປັນເຂດພູຜາຫີນປູນ ແລະ ມີສ່ວນປະກອບທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ.

IMG_2611

ມີພືດພັນຫລາຍຊະນິດ​ ທີ່ເກິີດຢູ່ບ່ອນນີ້ ທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ຕົວຢ່າງ ຕະກຸນກ້ວຍໄມ້ດອກນາງອົ້ວທີ່ເກີດມີຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ມີແຕ່ 200 ຫາ 2 500 ຊະນິດ. ໃນນີ້ພວກເຮົາຍັງພົບເຫັນ ພືດຕົ້ນຕະກູນໄມ້ຍາງ, ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມສະງ່າງາມເປັນພິເສດ. ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີໃບດົກໜາ ແລະ ໃຫ້ຂີ້ຍາງ ຊຶ່ງເປັນໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດພິເສດຄື ມີກາບແຕກແຫ່ງ ແລະ ຜຸຜຸ່ຍ. ເປັນໄມ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີລຳຕົ້ນສູງ ອາດສູງຮອດ 40ມ.​ ໃບຂອງມັນຈະມີຂົນຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄືດາວ.

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ​ຍັງມີແນວພັນສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ແລະ ບາງຈຳພວກກໍ່ຫາກໍ່ຄົ້ນພົບເຫັນໃໝ່ໃນຊຸມປີ​90 ນີ້ກໍ່ມີ. ເຊັ່ນຊະນີແກ້ມຂາວ​ (Nomascus Siki), ເປັນສັດໃນຕະກຸນຊະຍີຄົນທີ່ມີລວງສູງເຖິງ 70 ຊມ, ສາມາດກະໂດດເຕັ້ນໄດ້ໄກເຖິງ 9 ມ ແລະ ສາມາດໄປໄດ້ຄວາມໄວເຖິງ 55​ກມ/ຊມ.​ ຍ້ອນໃນສະພາບປະຈຸບັນ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນກໍ່ໄດ້ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ​ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຂອງການລ່າຂອງຄົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງສັດປະເພດດັ່ງກ່າວມີການຫລຸດລົງ ເຖິງ 50% ໃນຊ່ວງ 45 ປີຫລັງທີ່ຜ່ານມາ.

Jibea_gibbon_joues_pales_apenheul_2016
Buceros_bicornis_(female)_-in_tree-8

ໃນປ່າສະຫງວນດັ່ງກ່າວຍັງມີນົກກົກ (Buceros bicornis) ​ເປັນສັດປະເພດນົກທີ່ມີຈຸດພິເສດຄື ມີຮ່າງໃຫຍ່,​ ມີຂົນນົກທີ່ມີສີສັນ, ມີສົບໃຫຍ່ ແລະ ຍາວ ແຕ່ 25 ຫາ 30 ຊມ ຈຸດພິເສດອີກອັນຫນຶ່ງກໍ່ຄໍືມີ “ຫອນ” ທີ່ຕິດຢູ່ ລະຫວ່າງ ສົບ ແລະ ຫົວຂອງມັນ. ຫອນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນບ່ອນເຮັດສຽງສະທ້ອນໃຫ້ດັງໃນເວລາມັນຮ້ອງ. ນົກກົກ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ຈະມີຈຳນວນບໍ່ຫລາຍ ແລະ ກໍ່ຍາກທີ່ຈະໄດ້ພົບເຫັນມັນ.

ຊະນີແກ້ມຂາວ ແລະ ນົກກົກແມ່ນຫາຍາກທີ່ຄົນເຮົາຈະເຫັນພວກມັນ.​​ ແຕ່ສຳລັບ ຕົວຄຸ້ງ ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍ ໃນບ່ອນທີ່ເປັນຈອມຫີນໜາມໜໍ່.​ ມັນເປັນສັດປະເພດລີງ ທີ່ມີຂົນດົກ ແລະ​ ດຳຕາມຕົນໂຕ ແຕ່ຈະມີຂົນຂາວຢູ່ຫົວ ແລະ ມີຈອມຂວັນເປັນສີດຳ. ຄຸ້ງ ມັນໄດ້ມີການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບທີ່ເປັນໜ້າຜາຫີນປູນ ທີ່ມີພືດພັນທຳມະຊາດເປັນບ່ອນໂລ່ງແຈ້ງ. ສັດຈຳພວກຄຸ້ງນີ້ ມັນຈະຊອກຫາກິນໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ເປັນສັດທີ່ສະຫງວນຕົວ ຫາກິນນຳດິນ ແລະ ຢູ່ເປັນຝູງນ້ອຍປະມານ ແຕ່ 5 ຫາ 10 ໂຕ ຕໍ່ຝູງ.

WhatsApp Image 2019-05-06 at 10.13.50
Dassie_Rat

ຂະຍຸກໍ່ເປັນສັດປະເພດໜູທີ່ມີຫາງເປັນພົ້ວ ໃນໂລກມັນຈະມີສະເພາະໃນເຂດທີ່ເປັນຫີນໜາມໜໍ່​​ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໃນແຂວງຕິດຈອດກັນຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ​ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບມາໃໝ່ໃນປີ 2004. ຂະຍຸ ໄດ້ຈັດເຂົ້າເປັນສັດປະເພດຫວງຫ້າມ ຂອງກົດໝາຍໃນການອະນຸລັກສັດນໍ້າ ສັດປ່າຂອງ ສປປ. ລາວ​ (2007), ຊຶ່ງຖືວ່າ ເປັນສັດຕ້ອງຫ້າມໃນການລ່າ, ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍຈາກການບຸກລຸກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ແລະ ໃນຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ຖືກລ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນອີກ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ພົບເຫັນແມງມູມຍັກ​ (heteropoda maxima)​ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນແມງມູງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ແມງມູມຍັກດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 2001 ຢູ່ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ. ແມງມູມຍັກດັ່ງກ່າວ ລຳຕົວຂອງມັນຍາວເຖິງ 4,6 ຊມ ແລະ ຖ້ານັບທັງຕີນຂອງມັນເຂົ້ານຳ ກໍ່ຈະຍາວເຖິງ 30 ຊມ.

Heteropoda_maxima