ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ

ໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວກອງລໍ-ນາຕານ ກໍ່ໝາຍວ່າທ່ານໄດ້ມາທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ

gestion des déchets
Embarcadère Natane

ການກຳຈັດຂີ້ເຍື່ອຈາກຊຸມຊົນຊາວບ້ານ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ກອງລໍ ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຫລາຍອັນຕາມມາ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນບັນຫາໃນການກຳຈັດຂີ້ເຍື່ອ .​ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ໜ້າວຽກໃນການກໍ່ສ້າງສູນແຍກຂີ້ເຍື່ອ ຂອງບ້ານຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນໜ້າວຽກບຸລິມະສິດ ສຳລັບບ້ານ ແລະ ​ສຳລັບສະມາຄົມ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມມາຈາກ ທາງສະມາຄົມ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກກອງລໍ-ນາຕານ ແລະ ໃນປະຈຸບັນກໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງບ້ານກອງລໍໄປແລ້ວ. ວຽກງານການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື່ອຂອງບ້ານນີ້ປະກອບໄປດ້ວຍ:

  • ການເກັບຂີ້ເຫຍື່ອນຳເຮືອນປະຊາຊົນ, ນຳຮ້ານອາຫານ, ນຳໂຮງແຮມ​ ແລະ ບ້ານພັກ, ແລະ ນຳແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ.
  • ສ້າງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື່ອມີຄວາມຍັ້ງຍືນ.
  • ສ້າງບ່ອນເກັບ ແລະ ແຍກຂີ້ເຍື່ອເພື່ອນຳເອົາຂີ້ເຍື່ອໄປຂາຍຕໍ່
  • ເກັບກຳ ແລະ​ ຊອກຮູ້ພາກສ່ວນຜູ້ຮັບຊື້ສິ່ງເສດເຫລືອຕ່າງໆ
  • ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານໃນການກຳຈັດຂີ້ເຍື່ອ.

ວຽກງານການທົດລອງນຳໃຊ້ເຮຶອໄຟຟ້າ

ໃນແຕ່ລະປີ, ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ ແມ່ນມີເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນປີ 2018, ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ ເກືອບຮອດ 20 000 ຄົນມາຂີ່ເຮືອຈັກເຂົ້າທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນຖໍ້າຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານ. ສະພາບການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ທີ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະໂຕແຫ່ງດຽວໃນໂລກ ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບຂອງບັນຫາເກີດຂຶ້ນມາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກາບໍລິຫານ ແລະ ການອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ:

  • ມີມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ກິ່ນ ;
  • ການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງຫີນງອກ ຫີນຍ້ອຍ;
  • ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັດປ່າທີ່ມີຢູ່ພື້ນທີ່
  • ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຍ້ອນວ່າ ຈຳນວນເຮືອມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຂາດແສງສະຫວ່າງ;

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການອະນຸລັກໃນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດພິເສດຄແນວນີ້ ກໍ່ຄວນຈະມີການທົດລອງນຳໃຊ້ເຮືອຈັກໄຟຟ້າ ແຕ່ເປັນຈັກໄຟຟ້າທີ່ສາມາດຕໍ່ໃສ່ຫາງເຮືອຂອງຊາວບ້ານ​ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.