ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ຊຸມຊົນຊາວບ້ານ

ໃນການມາທ່ອງທ່່ຽວຢູ່ເຂດກອງລໍ-ນາຕານ ທ່ານຍັງໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວຊົນນະບົດໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ

riziere

ການແບ່ງປັນລາຍຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳ

ໃນການມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເຂດກອງລໍ-ນາຕານ ທ່ານຍັງໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວຊົນນະບົດໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຈາກລາຍຮັບທີ່ມີ ກໍ່ເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຢູ່ທີ່ບ້ານເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ການພັດທະນາຈາກຊາວບ້ານເອງກໍ່ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດີ. ເງິນແຕ່ລະກີບທີ່ທ່ານໄດ້ຈ່າຍໄປ ແມ່ນໄດ້ມີການແບ່ງປັນໄປໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງເປັນທຳ ແລະ ກໍ່ຍັງມີການນຳໄປໃຊ້ໃນຫລາຍວຽກງານເຊັ່ນ:

  • ການສ້ອມແປງໂຄງລ່າງ, ການໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ,
  • ການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ
  • ​ການຈັດຊື້ເຄື່ອງມືອັນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມໃນການອະນຸລັກແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ,
  • ສາມາດຮັບປະກັນລາຍໄດ້ເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນການບໍລິການໆ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສທກນ ໄດ້ຈຳນວນ 130 ຄົນ.
  • ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານໄດ້ຈຳນວນ 128 ຄົນ (ບ້ານພັກ, ເຮືອນໂຮມສະເຕ, ຜູ້ບໍລິການລົດໂດຍສານ, ລໆລ)

ວຽກງານຫັດຖະກຳ

ເພດຍິງຂອງບ້ານກອງລໍ ແລະ ຂອງບ້ານນາຕານ ມີການລວມຕົວກັນ ເພື່ອປະກອບເປັນກຸ່ມຫັດຖະກຳຂອງບ້ານ. ຍ້ອນມີການລວມຕົວກັນຄືແນວນີ້ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການຖ່າຍທອດບົດຮຽນໄປສູ່ຄົນຮຸ່ນໜູ່ມຕໍ່ໄປ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ວຽກງານຫັດຖະກຳທາງດ້ານການຕໍາຫູກ ຍືນຍົງຕໍ່ໄປຊົ່ວຊົ່ວຫລານ. ໃນການລວມຕົວກັນນີ້ ຍັງເປັນການເຮັດໃຫ້ເພດຍິງໄດ້ມີການອະນຸລັກ ວັດຖະນະທໍາທາງດ້ານຫັດຖະກຳ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂຶ້ນມາອີກນຳ. ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກວຽກງານຫັດຖະກຳ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນກັນພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ຈະຫັກໄວ້ ເພື່ອນຳໄປຊື້ ເຄື່ອງມາຜະລິດອີກໃໝ່. ລະບົບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຄືແນວນີ້ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເພດຍິງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການກິດຈະກຳທີ່ມີຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໃນການຊື້ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເພດຍິງເປັນຜູ້ຜະລິດຢູ່ກັບບ້ານກອງລໍ ແລະ ບ້ານນາຕານນັ້ນ ທ່ານກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບເຂົ້າໃນການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງບ້ານ! ຖ້າຫາກທ່ານຕອງການສຳພັດຕົວຈິງ ທ່ານກໍ່ສາມາດທົລອງຕໍ່າຫູກນຳເພດຍິງນັ້ນໄດ້. ພວກເພດຍິງກໍ່ຈະອະທິບາຍວິທີຂອງການຕໍ່າຫູກໃຫ້ແກ່ທ່ານ

Artisanat