ກອງລໍ-ນາຕານ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດທີ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະຕົວຂອງ ສປປ. ລາວ